دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

خطوط تحقیقاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
  ارزشیابی برنامه آموزشی:
     ارزشیابی برنامه های درسی گروه های علوم پایه
     ارزشیابی برنامه های تخصصی بالینی علوم پزشکی
      ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم و سایر برنامه های آموزشی
سوپروایزر: دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی
عناوین
    تدوین استاندارد­ها و الگو­های مناسب برای ارزشیابی برنامه­ های آموزشی
   ارزشیابی درونی برنامه­ های  آموزشی گروه­ های علوم پایه(دو گروه)
    ارزشیابی درونی برنامه­ های آموزشی گروه­ های تخصصی(دو گروه)
    فرا ارزیابی برنامه ­های ارزشیابی شده از دیدگاه ذینفعان
 بررسی وضعیت موجود منابع آموزشی گروه­های پایه و تخصصی بالینی
دستاورد:
الگو و استاندارد ارزشیابی برنامه­ های آموزشی
  برنامه درسی و دوره­ های آموزشی ارزشیابی شده گروه ­های علوم پایه و تخصصی
  شناسایی نقاط ضعف و قوت و انجام اصلاحات در برنامه­ های آموزشی
  تخصیص مناسب منابع آموزشی در گروه­ های علوم پایه و بالینی
   برگزاری کارگاه
 تهیه و تدارک مواد آموزشی و بروشوردر خصوص ارزشیابی برنامه­ های آموزشی
 
برنامه درسی (کوریکولوم( :
     تبیین فعالیت های یاددهی-یادگیری
     بازنگری برنامه ها
سوپروایزر: دکتر شعله بیگدلی
عناوین:
    بررسی مقایسه­ ای برنامه­ های درسی تدوین شده با اجرا شده
    تدوین طرح درس و طرح دوره  گروه¬های مختلف آموزشی
    بازنگری برنامه¬های درسی گروه های علوم پایه و بالینی( دو مورد)
دستاورد:
   شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه­های درسی گروه­ها و اصلاح و ارتقا برنامه­ها
   برنامه درسی بازنگری شده به تفکیک واحد¬های درسی
   مشخص شدن وضعیت برنامه درسی پنهان
    برگزاری کارگاه
 
رهبری آموزش:
     تدریس و یادگیری رهبری آموزشی
     الگو های رفتاری رهبری
سوپروایزر: دکتر زهره سهرابی
عناوین:
    بررسی سبک رهبری سیستم­ های آموزشی(گروه،کلاس،...)
    بررسی ویژگی­های رهبران موفق در گروه­ های آموزشی
    بررسی الگو­های رهبری مؤثر کلاس
   بررسی الگو­های ارزشیابی رهبران آموزشی
 
دستاورد:
     تهیه و تدوین برنامه استراتژیک و برنامه­ های عملیاتی
   تهیه بسته­ های آموزشی نحوه اداره  مؤثر گروههای آموزشی
   تهیه نرم افزار ارزشیابی مدیران
    برگزاری کارگاه و دوره های کوتاه مدت مدیریت دانشگاه
     چاپ مقاله
 
ارزشیابی هیئت علمی:
    ارزشیابی اعضای هیئت علمی در زمینه های آموزشی
     فرا ارزشیابی از الگو ها 
سوپروایزر: دکتر حمیدرضا برادران
عناوین:
    بررسی روشهای مناسب و نوین برای ارزشیابی اعضای هیئت علمی
    آنالیز ارزشیابی اساتید
    تطابق روش¬های ارزشیابی هیئت علمی با بسته¬های آموزشی و ... فعالیت¬های دانش پژوهی
بررسی تطبیقی روش­های ارزشیابی اساتید در ایران با کشورهای توسعه یافته
دستاورد:
   رشد و ارتقاء شخصی و حرفه¬ای اعضای هیئت علمی
    ارائه الگو­های نوین ارزشیابی اساتید
    تهیه ابزار و فرم جدید روا و پایا برای ارزشیابی اساتید
    برگزاری کارگاه
       چاپ مقاله
 
ارزشیابی دانشجو:
    تحلیل آزمون در گروه های علوم پایه و بالینی
    روشهای ارزشیابی دانشجو
سوپروایزر: دکتر مسرور
عناوین:
   ارزیابی روش¬های نوین ارزشیابی دانشجو
    تحلیل آزمون¬ در در رشته¬های مختلف علوم پایه و بالینی
   بررسی آزمون¬های آزمون¬های MCQ، تشریحی، MATCHING
متا آنالیز روشهای ارزشیابی دانشجو
دستاورد:
    شناسایی نقاط ضعف دانشجو و بهبود آن
     ارائه مدل مناسبی برای ارشیابی دانشجو
     برگزاری کارگاه¬های ارزشیابی دانشجو و تحلیل آزمون¬ها
    تهیه بسته­ های آموزشی برای اساتید در مورد ارزشیابی دانشجو
     چاپ مقاله  
 
ابزارسازی آموزشی:
ابزارهای روا و پایا 
سوپروایزر:دکتر لادن فتی
عناوین:
    تهیه ابزارهای روا و پایا برای ارزشیابی دانشجو
   تهیه ابزارهای روا و پایا برای ارزشیابی محیط آموزشی
تهیه ابزارهای روا و پایا برای ارزشیابی فرایند یاددهی- یادگیری
دستاورد:
   ارائه ابزار مناسب برای ارزشیابی دانشجو، محیط آموزشی و فرایند یاددهی- یادگیری
   چاپ مقاله
برگزاری کارگاه
 
آموزش بالینی:
استدلال بالینی 
سوپروایزر:دکتر بوشهری
عناوین:
بررسی مبانی و مفاهیم استدلال بالینی(مهارت¬های بالینی، ارتباطی، تفکر انتقادی و کار
ارزیابی  مبانی و مفاهیم استدلال بالینی
تبیین الگوی استدلال بالینی در مواجهه دانشجویان با آزمون های استدلال بالینی
 هزینه اثربخشی طراحی و برگزلری آزمون های استدلال بالینی
دستاورد:
 ارائه مدلی برای ارزشیابی استدلال بالینی
  تهیه بسته های آموزشی
 چاپ مقاله
  برگزاری کارگاه
 
 

دفعات مشاهده: 1028 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر