آخرین اخبار
آرشیو
مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1402  هیات علمی پژوهشی تعهداتی می پذیرد
1402/11/09
مرکز تحقیقات آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1402 هیات علمی پژوهشی تعهداتی می پذیرد
مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی در سال 1402 هیات علمی پژوهشی تعهداتی می پذیرد
استفاده از آموزش مجازی در آموزش پزشکی
1401/07/18
استفاده از آموزش مجازی در آموزش پزشکی
نویسندگان از یک رویکرد کتاب سنجی برای پرده برداری و ارزیابی ادبیات علمی در مورد تحقیقات آموزش دیجیتال در آموزش پزشکی استفاده کردند.
افیلیشن استاندارد
Template settings