آخرین اخبار
آرشیو
استفاده از آموزش مجازی در آموزش پزشکی
1401/07/18
استفاده از آموزش مجازی در آموزش پزشکی
نویسندگان از یک رویکرد کتاب سنجی برای پرده برداری و ارزیابی ادبیات علمی در مورد تحقیقات آموزش دیجیتال در آموزش پزشکی استفاده کردند.
افیلیشن استاندارد
Template settings